NL / EN

WERKWIJZE

Het takenpakket van de architect beperkt zich niet enkel tot het tekenen van de plannen, maar houdt een totale begeleiding in doorheen het bouwproject.

Het volgende stappenplan is enkel ter verduidelijking, en wordt voor elk project aangepast in functie van de eisen en wensen eigen aan het project.

Stap 1: een eerste gesprek

Elke opdracht start met een vrijblijvend oriënterend gesprek, waarin de opdrachtgever de architect informeert over zijn visie van het bouwproject. Bij deze eerste kennismaking worden alle wensen en verwachtingen van de opdrachtgever overlopen en worden standpunten vergeleken.

Stap 2: voorstudie

Bij de voorstudie zal een onderzoek gebeuren naar de juiste terreingegevens en de stedenbouwkundige bepalingen. Er zal een studie van het bouwproject gemaakt worden, waarbij rekening wordt gehouden met het definitief programma van wensen en verwachtingen en het beschikbaar budget, om hiermee de fase van het voorontwerp te kunnen starten.
Bij verbouwings- en renovatiewerken zal er een opmeting gebeuren van de bestaande toestand om met de juiste plannen van start te kunnen gaan.

Stap 3: voorontwerp

Bij het verwerken van deze voorstudie tot voorontwerp worden verschillende mogelijkheden onderzocht en verwerkt in verschillende voorontwerpen.
Deze voorontwerpen zullen de basis vormen van een definitief voorontwerp, waarbij aandacht wordt besteed aan alle opmerkingen over esthetiek, materialen, technieken, en dergelijke.
Er zal een eerste voorlopige kostenraming opgesteld worden.

Stap 4: bouwaanvraag

Op basis van het definitief voorontwerp wordt het dossier samengesteld voor de stedenbouwkundige aanvraag. Dit dossier omvat alle officiële formulieren voor de aanvraag, de benodigde plannen en inplantingsplannen en de vereiste foto’s van het terrein of de bestaande toestand. Dit dossier zullen wij bij de gemeentelijke overheid indienen en opvolgen bij de bevoegde instanties.

Stap 5: uitvoeringsdossier

Nadat de stedenbouwkundige aanvraag goedgekeurd is, wordt er begonnen aan het uitvoeringsdossier. Dit uitvoeringsdossier omvat naast de uitvoeringsplannen met de nodige detailtekeningen, ook de nodige lastenboeken (d.i. beschrijving van de werken) en opmetingstaten per deel-fase van het bouwproject.
Aan de hand van dit uitvoeringsdossier kunnen aannemers een nauwkeurige en gedetailleerde prijsofferte opstellen. De offertes van de verschillende aannemers worden onderling vergeleken en hieruit kan de definitieve aannemer gekozen worden.

Stap 6: controle op de uitvoering van de werken

Na het ondertekenen van het aannemingscontract, kunnen de werken starten. De architect zal de wettelijk verplichte controle uitoefenen van de uitgevoerde werken. Naast de controle op de uitvoering van de werken van de aannemer op regelmatige tijdstippen en vooral tijdens de kritieke fasen van de bouwwerken zal ook de planning van de werken en van de eventuele verschillende aannemingen worden gecontroleerd en zal er een nazicht gebeuren van de rekeningen.

Stap 7: oplevering

Eenmaal de werkzaamheden beëindigd zijn, zullen deze in aanwezigheid van de architect, opdrachtgever en aannemer, opgeleverd worden. De oplevering gebeurt in twee fases:

extra Stap: Bouwcoördinatie

Archieve biedt naast de architectuur-opdracht ook de coördinatie van de werken aan. Dit is verschillend van de controle van de werken, die standaard in de opdracht zit. Indien de werken niet uitgevoerd worden met een algemene aanneming, maar door verschillende onderaannemers, moeten de werken gecoördineerd worden, zodat de verschillende fases in het bouwproject volledig opgevolgd worden naar budget en timing.

Hiervoor verwijzen we u door naar Bouwcoördinatie.

extra Stap: de veiligheidscoördinatie

Archieve biedt naast de architectuur-opdracht, ook veiligheidscoördinatie aan.

Hiervoor verwijzen we u door naar Veiligheidscoördinatie.

extra Stap: de EPB-Verslaggeving

Archieve biedt naast de architectuur-opdracht, ook EPB-verslaggeving aan.

Hiervoor verwijzen we u door naar EPB-Verslaggeving.Het verenigen van deze extra aspecten is een meerwaarde omdat we zo een totaalconcept kunnen aanbieden aan de opdrachtgever.